Stavební dozor „Technický dozor investora“ (TDI)

 • Kontrola cenové nabídky uchazeče
 • Výkon technického dozoru objednatele v rozsahu odpovídajícímu ceníku inženýrských činností UNIKA
 • Seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, především s projektovou dokumentací, smlouvami, stavebním povolením
 • Účast při předání staveniště zhotoviteli včetně přípravy a organizačního zajištění a provedení zápisu do stavebního deníku
 • Kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací a platnými normami a předpisy
 • Dodržování podmínek stavebního povolení
 • Dohled nad systematickým doplňováním dokumentace, podle které se stavba realizuje
 • Kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací a faktur tak, aby tyto mohly být objednateli předány do 3 pracovních dnů od jejich obdržení zhotovitelem
 • Odsouhlasení dodatků a nutných změn dokumentace
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů
 • Prověřování dodávek a prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • Sledování a účast při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 • Sledování řádného vedení stavebního deníku
 • Kontrola postupu prací dle obchodních smluv, časového harmonogramu
 • Průběžná kontrola podkladů pro převzetí stavby
 • Organizační zabezpečení přejímacího řízení
 • Spolupráce se zhotovitelem stavby k odvrácení nebo omezení případných škod při ohrožení stavby živelní pohromou
 • Svolávání a organizace kontrolních dnů stavby, účast a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby
 • Účast při kolaudačním řízení
 • Přejímání dokončených dodávek od zhotovitelů do vlastnictví objednatele
 • Převzetí dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola její kompletnosti
 • Zajištění závěrečného vyúčtování stavby
 • Spolupráce s objednatelem, při zabezpečení kolaudačního rozhodnutí a kontrola odstranění kolaudačních vad společně s kontrolou termínů sjednaných k odstranění těchto vad
 • Kontrola vyklizení staveniště
 • Zpracování fotodokumentace a předání objednateli
Stavba Stavba Stavba Stavba Stavba