Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)

  • Vypracování plánu BOZP a seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména s projektovou dokumentací
  • Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, jeho seznámení s bezpečnostními riziky stavby a plánem BOZP
  • Zpracování oznámení pro zadavatele stavby o ohlášení zahájení stavby na oblastní inspektorát bezpečnosti práce
  • Spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby
  • Sledování dodržování plánu BOZP a projednávání se zhotovitelem stavby nutná opatření v oblasti BOZP
  • Sledování prací na stavbě, zapisování nedostatků do stavebního deníku , jejich projednávání se zhotovitelem stavby, navrhování přiměřených opatřeních a kontrola jejich odstranění
  • Účast na kontrolních dnech stavby
  • Kontrola harmonogramu postupu stavby
  • Předání kompletní fotodokumentace zadavateli
  • Mimo výše uvedené další požadavky objednatele zhotovitel vykonává běžné úkony související s výkonem jeho činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.